Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

Nefis mertebeleri yedidir

  1. Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların,
  2. Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü’minlerin,
  3. Nefs-i Mülhime: Âlimlerin,
  4. Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler
  5. Nefs-i Radiyye: Evliyâların
  6. Nefs-i Mardiyye: Âriflerin
  7. Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü’s-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)

Bu yedi nefsin her birinin sıfatları – herkesin kendi nefsini kolayca tanıyabilmesi için – kendi dâiresinin etrafında gösterilmiştir. Böylece her bir kimse hangi nefs dâiresinde olduğunu, hangisinin hangi nefs üzere gâlib veya mağlûb veya denk olduğunu açıkça bilir ve ona göre bir hâl çaresi bulur. Bundan dolayı herkes, gücü nisbetinde ve münâsib bir şekilde gereği gibi gayret göstererek, ilâhî emirlere uyup, nehiylerden kaçınarak istikamette olmaya çalışmalıdır. Şurası bilinmelidir ki, meselâ altıncı veya daha aşağı ki nefs dâirelerinin halleriyle hemhal olan bir kişide, nefs-i emmâre hâlinden bir veya daha fazla haller görülse, bu hallere mağlûp olduğu için kişi içinde bulunduğu altıncı nefs dâiresinden çıkmış olmaz. Ancak nefs-i emmâre halleri, diğer nefs hallerine gâlib gelirse – yani daha fazla görülürse – işte asıl büyük korku o zamandır.

Bir kimsede yedinci nefsin ahvâli (halleri) tamamen bulunduktan sonra diğer mertebelere inmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü yedinci nefs, nebiler ve rasüllerin nefislerinin makamıdır. Bir kimsede yedinci nefsin kıdemi ve hâlinin bulunmasıyla o kimsenin nebi olması lâzım gelmez. Ancak yüksek bir dereceye nail olacak bir amel ve ihlâsta olduğuna işaret olmuş olur. Eğer bir kimse bu halde kalırsa bu durum itibâra şayan ve arzu edilendir. Ancak eğer, bazen bir nefsin, bazen de diğer bir nefsin vasıfları görülürse, mu’teber olan gâlib olandır. Bütün nefslerin hallerini buna kıyaslayarak, galibiyet, mağlûbiyet ve eşitlik durumlarına bakılmalıdır. Yaradılışı gereği rüya görmeye müsait olan bütün mahlûkatın görmüş oldukları rüyaların hepsinin ta’biri aşağıda özet olarak verilen ta’birnâmede bazen açık olarak, bazen de işaretle beyân olunmuştur. Bu şekilde herkes, içinde bulunduğu durumu anlayıp çaresine bakmalıdır.

Sonuçta diyebiliriz ki ruhun halleri hareket halindedir. Bazen birinci makama dahi iniş yapar. Önemli olan bu halin uyarıcısı geldiğinde dikkat edip halin düzelmesi için gayret gösterilmesidir.

Allah Teâlâ, cümlemizi nefs-i emmârenin şerrinden emîn eylesin. Âmin Ya Muîn

(Görülen rüyalar ve tabirler, durumunu bilmek isteyen kardeşlerimiz için özet şekilde ve alfabetik konumda hazırlanmıştır.)

Not: Rüyayı salih kişilere ta’bir ettirmek imkânı bulmayanlar bu çizelgeden faydalanabilirler.

RÜYA

YORUMU

NEFSİN DURUMU

ABDEST VE GUSÜL Günahlardan temizlenmeye, Nefs-i Mülhime
AĞAÇ DİKMEK Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime
AĞAÇLAR Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
AKREB Lisan ile azâb etme şeklinde ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
ÂLEMLER Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
ALEVLİ ATEŞ VE YANAN ŞEYLER GÖRMEK Kalbin bulanıklığını tamamıyla izâle etmeye. Nefs-i Mardiyye
ALEVSİZ ATEŞ, ATEŞ DUMANI, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
ÂLİMLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
ÂMÂKÖR Hakkı görüp de görmezlikten gelmek. Nefs-i Mülhime
ANNE VE BABAYA SARILMAK, ONLARA İTAAT ETMEK Rızâlarını kazanmak ve gönüllerini alarak onlarla iyi geçinmeye Nefs-i Levvâme
ARAB Başkasının aybını yüzüne vurmak veya süratle maksada ulaşmak Nefs-i Mülhime
ARSLAN Kişiye göre, nefsin galebesi Nefs-i Levvâme
ARSLAN Dinde ciddiyet Nefs-i Levvâme
ARZIN HAREKETİNİ GÖRMEK Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
AT VE BEYGİR Azgın olmazsa sadâkatle, azgın olursa nefsin üstün gelmesi Nefs-i Levvâme
ATEŞTE YANMAKLA ZARAR GÖRMEYİP HUZUR İÇİNDE OLMAK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
AVAM Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime
AVCI Eğer ehil olursa insafsızlığa ve şefkatsizliğe, ehil olmazsa amel-i sâlih için gayret etmeye işarettir. Nefs-i Mülhime
AYI OYNATICISI Nefsin, hiddet, öfke ve hırsta olan aşırılığına. Nefs-i Mülhime
AYI Gadâb (hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
AZGIN DEVE Şehvet, hırs ve kin ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
AZGIN ÖKÜZ Cimrilik ve emre itaatsizlik ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
BAL ARISI Güzel ahlâk sahibi olmak Nefs-i Levvâme
BALCI İlm-i ledün ve tatlı kelâm işitmek Nefs-i Mülhime
BALIK Helâl mal ve rızık kazanmak Nefs-i Levvâme
BALLAR Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek Nefs-i Levvâme
BEYAZ RENK Nefsi Mülhime’nin galebesine, Nefs-i Mülhime
BIÇAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
BİT VE PİRE Mekruh olan fiileri işleme ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
BULANIK SEL SULARI, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
BURAK Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
BÜTÜN AHİRET MAKAMLARINA NAİL OLMAK VE AYDINLIK GÖRMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
BÜTÜN ETİ YENİLEBİLEN VAHŞİ HAYVANLAR, Eğer ele geçırilebilirse, sâlih amel sahibi olmakla, ele geçirilemezse, amel-i sâlih kazanmak için gayret etmekle Nefs-i Levvâme
CÂHİL Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime
CAMİLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
CEHENNEM AZABI, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
CENNET Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
CENNET KIYAFETLERİ Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
ÇEŞMELER Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
ÇIPLAK BİR KİŞİ GÖRMEK Amelsizliğe; Nefs-i Mülhime
ÇIPLAKLIK, KEYİFSİZLİK, ÇİĞ ET, ÇAMURA DÜŞMEK, LEZZET, ŞEHVET VE DÜNYALIĞA DÂİR ŞEYLERİN Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlasın olmaması Nefs-i Emmâre
ÇOCUKLAR Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
ÇÖPLERİN SÜPÜRÜLÜP ATILDIĞI YER VE BENZERİ NECİS OLAN YERLER Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre
DAĞLARDA YALNIZ KALMAK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
DEPREM Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
DERSHANE Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
DERYALAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
DEVE Yüklü olursa, ruha sıkıntı vermekle, ve olursa ruha meyletmek Nefs-i Levvâme
DİLSİZLİK Hakkı söylememek. Nefs-i Mülhime
DİN VE MEZHEBLE ALÂKALI BİR TAKIM MESELELERDE MUHALİF OLAN KİMSELERİ MUKADDES MEKÂNLARDA GÖREN Bu mekânlar, kalb ile tabir lunduğundan dolayı – niyetini düzeltmelidir. Nefs-i Mülhime
DÎNÎ KİTAPLAR Amelde kemâle, Nefs-i Mutmainne
DİŞ ÇEKTİRMEK Ruha ağır gelen şeyi gidermek Nefs-i Levvâme
DOKTORLAR GÖRMEK Nefsinin isyan hastalığını ameli sâlih ile tedavi etmeye, Nefs-i Mutmainne
DOLU GÖRMEK ESRARIN ZEVKİNDE MÜBALAĞADIR. Nefs-i Sâfiye
DÖŞEMELİ YER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
DÜKKÂNLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
EĞER BU MUHALİFLERİ BU YERLERDEN ÇIKARDIĞINI GÖRÜRSE, Nefsini terbiyeye ve akaidini temizlemeye gayret ettiği; çıkarmaya çalışmazsa, nefsinin ve hevasının galebesi şeklinde ta’bir edilir. Nefs-i Levvâme
EHL-İ SÜNNETTEN OLMAYANLAR Farz namazlarda tembelliğe veya Ehl-i Sünnet’in hâricinde bir i’tikâdî mezhebe meyletmeye Nefs-i Mülhime
EKMEKLER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
ELBİSE GİYMEK, Salih amel-i işlenilmesi Nefs-i Levvâme
EMİRLER (YÖNETİCİ) Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
ERKEK ÇOCUĞU Sâlih ameli Nefs-i Mülhime
EŞEK ARISI VE SARICA ARI: Fâsid fikirler ve faydasız Nefs-i Emmâre
EŞEK: Nefsin şehvetlerine çok fazla tâbi’ olmak ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
EŞKIYA Nefsin azgınlığına işarettir. Nefs-i Mülhime
ETİ YENİLEN VE ETİ YENİLMEYEN HAYVANLARIN HEPSİ, Azgın olanları da dâhil olmak üzere, durumlarına, büyüklük ve küçüklüklerine göre nefs-i emmâre’nın itaatsizliği ve şehveti ile ta’bir Nefs-i Emmâre
EVLER (MA’MÛR) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme
EVLER (HARABE) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme
FARE: Nefsle alâkalı olup, halktan gizli ve Hakk’a açık olan şeylere meraklı olma ve sû-i zan ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
FASIK KİŞİLERİ, KİTAP DOLU RAFLARIN YANINDA, MESCÎDLERDE, MEDRESELERDE,
TEKKE VE ZİYÂRETGÂHLARDA VE SAİR MÜBAREK YERLERDE GÖRÜRSE
Mezhebine ve tarîkatine uygun olmayan Nefs-i Levvâme
FIRIN Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme
FİİL, SÖZ, YİYECEK, İÇECEK, GİYSİ VE EŞYALARDAN HARAM VE YASAK OLANI İŞLEMEK Yapılması veya yapılmaması günâh olan herhangi bir şeyi işlediğini görmek, haram ve yasak olan davranışlarda bulunmak ve yaklaşmayı düşünmek Nefs-i Emmâre
FİL Kibir ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
GAYR-I MÜSLİM Dünyaya meyle ve diride tembelliğe işarettir Nefs-i Mülhime
GEMİLER Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
GEMİYE BİNİP SULARDAN GEÇMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
GÖK GÜRLEMESİ Allah’ın yardımıyla, vücûd ikliminde tam manâsıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
GÖKLERİN GÖRÜLMESİ Dâima Hakk tarafına nazar etmeye, Nefs-i Mardiyye
GÖRÜLEN PİŞMİŞ ETLER, YİYECEKLER VE MUBAH İÇCECEKLER, Nefsin kolayca ve az bir emekle ruha tâbi siması Nefs-i Levvâme
GÖZELER Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
GÜNEŞ Fikrin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye
GÜVERCİNCİ Nefsin günahtan temizlenme kaabiliyetine ulaşması Nefs-i Mülhime
HARÂMÎ İbadetini saklamaya. Nefs-i Mülhime
HATİPLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
HATTATLIK Amelin çok olması için gayret etmeye. Nefs-i Mutmainne
HAVALARDA UÇMAK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
HAYIR VE HASENAT Ruhun nefis üzerine galibiyeti Nefs-i Mülhime
HAYIRLI AMELDEN DÖNMEK Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle, Nefs-i Mülhime
HINZIR: Haram ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
HİZMETKÂR R; itaatte berdevam olmaya. Nefs-i Mülhime
HOKKABAZ İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
HURİLER Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
IRMAKLAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
İMAMLAR Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
İSLÂM ASKERLERİ Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
İ VE HOŞ FİİİLER Bu fiiller gerek davranış, gerek söz, gerek vasıf ve gerek eşva olsum durumlarına göre Nefs-i Mutmainne ile ta’bir edilir Nefs-i Mutmainne
KADILAR Allah’ın hükümlerini, kalbe ve vücûd azasına hâkim kılmak Nefs-i Mutmainne
KADIN Tedbirde noksanlığa ve dünyaya meyletme sıfatıdır. Hatta belki de daha alçak bir seviyededir. Nefs-i Mülhime
KAMA Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
KAN ALDIRMAK Nefsi ıslâha Nefs-i Levvâme
KAPLAN: Kibir ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
KAR Aklın aydınlığına Nefs-i Mardiyye
KAR Merhamette mübalağadır. Nefs-i Sâfiye
KARINCA Hırs ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
KARPUZCU Bilgi ve ma’rifet kazanmaya işarettir. Nefs-i Mülhime
KASAB Merhametli olmamak Nefs-i Mülhime
KATIR Emre itaat etmemek ve amelde ihlâs bulunmamak ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
KAVGA VE ÇEKİŞME Ruh ile nefsin geçimsiziiği Nefs-i Mülhime
KAVUNCU Amel kazanmaya Nefs-i Mülhime
KEDİ: Şeytanın vesvesesi ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
KENDİ ÜZERİNDEN VEYA BAŞKA BİR YERDEN HERHANGİ BİR NECASETİ TEMİZLEMEK, Haramı terk etmek Nefs-i Levvâme
KEVSER GÖRMEK Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
KIBLEDEN
YÜZ ÇEVİRMEK
Hayırdan şerre dönmeye Nefs-i Mülhime
KIBLEYE TEVECCÜH (YÖNELMEK) İşlerde istikâmete Nefs-i Mülhime
KILIÇ Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
KIZ ÇOCUĞU Dünya’ya yeni yeni meyletmeye Nefs-i Mülhime
KORKULU, YÜKLÜ, SIKINTILI VE EZİYETLİ RÜYALAR Ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmak Nefs-i Emmâre
KOYUN, KEÇİ, SIĞIR Helal rızık ve menfaat Nefs-i Levvâme
KÖPEK Hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık ve kötülük ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
KÖSELİK Sünneti terk eden bir kişi olmak Nefs-i Mülhime
KÖTÜ AMELİ İŞLERKEN VAZGEÇMEK Bâtılı bırakıp hakka dönmek Nefs-i Mülhime
KÖTÜLÜK VE ZULÜM Nefsin ruh üzerine galib olması Nefs-i Mülhime
KÖTÜRÜM Hak olan nesneye varmamak. Nefs-i Mülhime
KUDÛS-İ ŞERÎF Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
KUR’ÂN-I KERÎM GÖRMEK VE OKUMAK Kalbi tasfiye ve istenilen şeylere ulaşmaya ve muvaffakiyete işarettir Nefs-i Mutmainne
KURBAĞA Ruhun nefsden nefreti Nefs-i Levvâme
KURT Hased (kıskançlık) ve ibâdetleri eksik yapma ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
KUTSAL MEKÂNLAR Ancak kışının kalbiyle ta’bir edilir. Nefs-i Levvâme
KUYULAR Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
KÜTÜPHANE Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
MAYMUN OYNATICISI Nefsin lâf taşımak ve aşırı istekli olmasına, Nefs-i Mülhime
MAYMUN: Nemmâmlık (dedikoduculuk) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
MEDÎNE-İ
MÜNEVVERE
Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
MEDRESELER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
MEKKE-İ MÜKERREME Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
MEKTEPLER, OKULLAR Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
MELEKLER Aklın kemâli, Allah’a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
MESCİDLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
MEVSİMİNDEMEYVE KOPARMA AMELDE İhlâssızlığa ve samimiyetsizliğe işarettir. Nefs-i Mutmainne
MEVSİMİNİN DIŞINDA HER TÜR YEŞİL MEYVEYİ AĞACINDAN KOPARMAK Ameldeki ihlâssızlığı izale etmek ve ihlâsa ve samimiyete meyletmeye ve istekli olmaya. Nefs-i Mutmainne
MEYHANE, BOZAHÂNE,
KAHVEHANE
Görmek ve içine girmek kalbi ve düşünceleri fesada (bozukluk ve fenalığa) sarf etmekle, dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymakla ta’bir edilir. Korkulu, yüklü, sıkıntılı ve eziyetli rüyalar görülmesi, ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmakla ta’bir edilir. Nefs-i Emmâre
MEYVELİ Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
MUBAH OLAN ŞEYLERİ SATANLAR Sattıkları şey cinsinden – her birinin hallerine göre ta’bir olunur Nefs-i Mülhime
MÜFTÜ Hayırlı nefse, Nefs-i Mutmainne
MÜLHİD VE DİNSİZLER Nasihat kabul etmemek Nefs-i Mülhime
NAMAZ Vera ve takva Nefs-i Mülhime
NEBÎLER VE RESULLER GÖRMEK İslâm Dini’nde kuvvete ve nebiye tâbi’ olmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
NEFSİN ARZU ETTİĞİ BİR ŞEYİ GÖRÜP DE REDDETMEK, Dünyaya meyli terk etmek Nefs-i Mülhime
NEFSİN ARZU ETTİĞİ BİR ŞEYİ GÖRMEK İSTEMEK Dünyayı istemekle, Nefs-i Mülhime
OK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
OLGUNLAŞMIŞ MEYVELER GÖRMEK Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
PADİŞAH GÖRMEK Vücûd ikliminde tasarrufa, Nefs-i Mutmainne
PÂDİŞÂHA YAKIN OLAN KİMSELERİ GÖRMEK Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
PARS: Gadâb ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
PAZARLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
SAĞIR Hakkı işitip onunla amel etmemek. Nefs-i Mülhime
SAKALI KESİLMİŞ VE TRAŞLANMIŞ Şeriatta noksanlığa işarettir. Nefs-i Mülhime
SÂLİH ZÂTLARIN TÜRBELERİ Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
SÂLİHLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
SÂLİHLERİN MESKENLERİ, Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
SANCAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
SANCAK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
SANSAR: Gaflet (dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık) ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
SARAYLAR Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
SARHOŞ Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime
SARHOŞLUK VEREN ŞEYLERİ İÇMEK Haram fiil işlemekle, görüp de içmese, harama yaklaşmayı düşünüp nefse tâbi’ olmakla ve bunların emsali olan maddeler kullanıldığındadurumlarına göre çirkin işler yapmakla ta’bir edilir. Nefs-i Emmâre
SARI RENK Nefs-i Levvame’nin galebe sıfatıdır. Nefs-i Levvâme
SEVGİLİ Ruhun safasına(temizlik, saflık, tatminlik). Nefs-i Mülhime
SICAKLIK, SOĞUKLUK, KARANLIKLAR, SİYAH RENK, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre
SOYTARI İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
SULARI YÜZÜP GEÇMEK Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma’rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olması Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
SURE Okunan sureye göre de göre ta’bir değişir. Nefs-i Mutmainne
SUSUZ KALMAK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
SÜPRÜNTÜLÜK, Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre
ŞARKI DİNLEMEK Aşk-ı mecaziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime
ŞAŞI İNSAN Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle, Nefs-i Mülhime
ŞEHİDLER Vücûd azalarını Allah’ın emrine tâbi’ kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
ŞEYHLER GÖRMEK Nefsini irşada. Nefs-i Mutmainne
ŞEYTÂN Şeytâna tabı’ olmaktır. Eğer şeytanı reddederse bu, çok iyidir. Nefs-i Mülhime
TAVŞANCIL KUŞU: Cehalet ve hırs ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
TAVUK VE GÜVERCİN VE ŞÂİR ETİ YENİLİR KUŞLAR: Helâl mala hırslı olmak Nefs-i Levvâme
TEKKELER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
TELLÂK Bakışlarını haramdan sakınmadığına Nefs-i Mülhime
TELLÂL Yalancılığa, Nefs-i Mülhime
TENHÂ ÇÖLLERDE YALNIZLIK Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
TESBİH İstenilen şeye ulaşmaya. Nefs-i Mutmainne
TİLKİ Hile, yalan – dolan, arabozuculuk ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
TOHUM SAÇMAK Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime
TOP SİLAHI Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
TOPAL Hak yolda az hizmette bulunmak. Nefs-i Mülhime
TRAŞ OLMAK VE BENZERİ Ruhun nurunun artmasına işarettir. Nefs-i Levvâme
TUZCU Nefsin sâlih (fazîletli) olmasına, Nefs-i Mülhime
TÜFEK Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
VAHŞİ KUŞLAR Salıh amele gayret etmek ve ele geçirilmesi ve çekilen zorluklar, nefs-i levvamenin meşakkatine katlanarak, amel-i sâlih kazanmakla, meşakkat çekerek amele gayret göstermeye işaret eder. Nefs-i Levvâme
VEKİLLER Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
VELİLER GÖRMEK Korktuğundan emin olmaya ve umduğuna nail olmaya , Nefs-i Mutmainne
VEZİRLER Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
YABANCI KADINLA KUCAKLAŞMAK Nefsin ruha itaatsizliğine işarettir. Nefs-i Levvâme
YAĞLAR Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek Nefs-i Levvâme
YAĞMUR İlâhî rahmettir. Nefs-i Sâfiye
YALANCI İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
YANMAMIŞ MUMLAR Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme
YAY Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
YEMEK (HUBUBATTAN HELÂL OLAN ŞEYLERİ) Nafile ibadetlere ehemmiyet göstermeye işarettir. Nefs-i Levvâme
YEŞİL ÇAYIRLAR Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
YEŞİL RENK Nefs-i Mutmainne’nin galebesine. Nefs-i Mutmainne
YILAN: Ezâ (sıkıntı, eziyet, zulüm) ve cefâ ile ta’bir olunur. Nefs-i Emmâre
YILDIRIM İstenilen şeye süratle vâsıl olmaya, Nefs-i Mardiyye
YILDIZ Nefsin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye
ZAVALLI GÖRMEK İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
ZEVCEYE SARILMAK Nefsin ruha tâbi olmasına; Nefs-i Levvâme
ZİYARET YERLERİ VE BUNLARIN EMSALİ NE KADAR MÜBAREK MAHALLER Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne

GÖRÜLDÜKLERİ GÜNLERE GÖRE RÜYALARIN TABİRLERİ

Not: Hicri Ay günleri esas alınacaktır

GÜN

YORUMU

1 Hayırlı haber sevinç ve mutluluktur.
2 Üç gün sonra meydana çıkacak olan büyük sevinçtir.
3 Rüya iyi değildir. Sadaka vermek lâzımdır.
4 Mal ve nimete, işaret eder.
5 Rüya yolculuğa, mal ve nimetin meydana gelmesini temenni etmeye işaret eder.
6 Yola çıkmaya.
7 Niza ve mücadeleye,
8 Kaybolan şeylerin tekrar bulunmasına alamettir.
9 Sevince,
10 Sevinç ve şenliğe,
11 Ne hayra ne de şerre işaret eder.
12 Saadet, mal ve nimete işaret eder.
13 Görülen rüya iyi değildir. Sadaka vermek gerekir.
14 Hayırlı haber alarak sevinmeye işarettir.
15 Yine hayırlı haberle sevinmeye işaret eder.
16 Dost ve ahbaplardan birinin vefat haberiyle üzülme kederlenmeye işaret eder.
17 İstirahat ve saadete, sayısız mal ve nimete işaret eder.
18 Sevinç ve müjdeye işaret eder.
19 İyi değildir.
20 Büyük bir adamla dostluğa,
21 Şeref ve vakara,
22 Sevince
23 Korku, izdırap ve sakınmaya
24 Ayıplama ve kınamaya işaret eder.
25 Büyük sevince,
26 Kudsiyyete.
27 Bitmeyen bir sevince,
28 Sevinç ve müjdeye işaret eder.
29 İyi değildir, sakınmak ve tevbe etmek gerekir
30 Sevdiği bir erkek veya sevdiği bir kadını görmekle sevinmeye işaret eder.